Antreprenerišku požiūriu grįstos vidinės organizacijos kultūros pasireiškimo ir tobulinimo galimybių nustatymas kūno rengybos ir sveikatingumo klubuose: Kauno miesto atvejis

Paulius Abramavičius, Audrius Šimkus

Santrauka


Didėjant kūno rengybos ir sveikatingumo klubų skaičiui Kauno mieste bei augant konkurencijai iškyla antrepreneriško požiūrio ir inovacijų poreikis norint išsiskirti iš kitų rinkos dalyvių. Dėl šių priežasčių verta giliau pažvelgti į Kauno miesto kūno rengybos ir sveikatingumo klubų vidinę kultūrą bei jos tobulinimo galimybes. Šio tyrimo tikslas – nustatyti antreprenerišku požiūriu grįstos organizacijos vidinės kultūros pasireiškimą ir jos tobulinimo galimybes, siekiant pagerinti inovacijų atsiradimui reikalingą aplinką bei rekomenduoti kūno rengybos ir sveikatingumo klubų veiklos tobulinimo galimybes. Tyrimo objektu tapo vidinė organizacijos kultūra ir jos tobulinimo galimybės Kauno miesto kūno rengybos ir sveikatingumo klubuose bei kūno rengybos ir sveikatingumo klubų veiklos tobulinimo rekomendacijos.

Taikyti mokslinės literatūros analizės, kiekybinio tyrimo, anketinės apklausos tyrimo metodui. Elektroninės apklausos būdu buvo apklausti dešimties Kauno miesto kūno rengybos ir sveikatingumo klubų darbuotojai – iš viso 82 respondentai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Kauno miesto kūno rengybos ir sveikatingumo klubų vidinė kultūra turi galimybių plėtoti antreprenerišku požiūriu grindžiamą veiklą. Tiriant antrepreneriškumo veiksnių ir rinkos naujovių koreliaciją, nustatytas reikšmingas ryšys. Susisteminus tyrimo rezultatus galima daryti išvadą, kad antreprenerišku požiūriu grįsta organizacija nuolatos stebi verslo aplinką, ieško naujų galimybių ir siekia jas įgyvendinti.

Taip pat tokia organizacija skatina darbuotojus mokytis, ugdo jų kūrybiškumą, iniciatyvumą, gebėjimą vadovauti bei diegti naujoves. Rezultatai parodė reikšmingą antrepreneriškumą nusakančių veiksnių ir inovacijų atsiradimo koreliacinį ryšį, todėl formuojama išvada, kad egzistuoja glaudus antrepreneriško organizacijos požiūrio į veiklą ir naujovių ryšys. Sprendžiant iš tyrimo rezultatų, galima daryti išvadą, kad tobulinant antrepreneriškumą organizacijoje reikėtų labiau susitelkti į informacijos apie rinkos tendencijas rinkimą, vidinių ataskaitų rengimą bei palankių sąlygų pasidalyti turima informacija sudarymą. Vertėtų rengti išorinius organizacijos mokymus ir stengtis diegti pažangius vadybinius metodus. Ištyrus tyrime dalyvavusių organizacijų veiklos tobulinimo galimybes, rekomenduojama siųsti organizacijų administracijos darbuotojus bei trenerius į kvalifikacijos kėlimo kursus. Taip pat vertėtų gerinti organizacijos išorinę komunikaciją, stiprinti darbuotojų komandinį ryšį, pasitikėjimą vienas kitu bei pačia organizacija.

Kūno rengybos ir sveikatingumo klubai, nebendradarbiaujantys su aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis sporto vadybos specialistus, galėtų pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su jomis ir sudaryti sąlygas studentams profesinės praktikos metu atlikti įvairius rinkos tyrimus organizacijai rūpimais klausimais. Tikėtina, kad tuomet būtų daugiau galimybių tobulinti ir plėtoti organizacijos veiklą, pastebėti organizacijoje dirbančius talentingus žmones.

Raktažodžiai: antrepreneriška organizacija, antrepreneriškas požiūris, inovacijos, kūno rengybos ir sveikatingumo klubų vadyba, vidinė organizacijos kultūra.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2017.22


Visas tekstas:

PDF