Straipsnių pateikimas

Straipsnių pateikimas internetu

Jau esate prisiregistravęs žurnale Sporto mokslas?
Prisijungti

Neturite vartotojo vardo ir slaptažodžio?
Registruotis

Tam kad pateikti straipsnius į OJS, registracija ir prisijungimas yra būtini.

 

Nurodymai autoriams

Bendroji informacija:

Žurnalui pateikiami originalūs, neskelbti kituose leidiniuose straipsniai, juose skelbiama medžiaga turi būti nauja, teisinga ir tiksli, logiškai išanalizuota ir aptarta. Mokslinio straipsnio apimtis - iki 12-15 puslapių (skaičiuojant tekstą, paveikslus ir lenteles).

Straipsniai skelbiami lietuvių arba anglų kalbomis su išsamiomis santraukomis lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsniai siunčiami žurnalo „Sporto mokslas" atsakingajam sekretoriui šiuo elektroniniu paštu: sporto.mokslas@leu.lt, tel. pasiteirauti: +370 60686000

Gaunami straipsniai registruojami. Straipsnio gavimo data nustatoma pagal el. paštu gauto straipsnio laiką.

Straipsnio struktūros ir įforminimo reikalavimai:

Antraštinis puslapis: 1) trumpas ir informatyvus straipsnio pavadinimas; 2) autorių vardai ir pavardės, mokslo vardai ir laipsniai; 3) institucijos, kurioje atliktas tiriamasis darbas, pavadinimas; 4) autoriaus, atsakingo už korespondenciją, susijusią su pateiktu straipsniu, vardas, pavardė, adresas, telefono (fakso) numeris, elektroninio pašto adresas, 5) visų bendraautorių mokslinio darbo kryptys ir elektroniniai adresai.

Santrauka (ne mažiau kaip 400 žodžių) lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukoje nurodomas tyrimo tikslas, objektas, trumpai aprašoma metodika, pateikiami tyrimo rezultatai ir išvados.

Raktažodžiai: 3-5 informatyvūs žodžiai ar frazės.

Įvadas (iki 300 žodžių). Jame nurodoma tyrimo problema, aktualumas, ištirtumo laipsnis, žymiausi tos srities mokslo darbai, tikslas. Skyriuje cituojami literatūros šaltiniai turi turėti tiesiogini ryšį su eksperimento tikslu.

Tyrimo metodai. Aprašomi originalūs metodai arba pateikiamos nuorodos į literatūroje aprašytus standartinius metodus. Tyrimo metodai ir organizavimas turi būti aiškiai išdėstyti.

Tyrimo rezultatai. Išsamiai aprašomi gauti rezultatai, pažymimas jų statistinis reikšmingumas, pateikiamos lentelės ir paveikslai.

Tyrimo rezultatų aptarimas ir išvados. Tyrimo rezultatai lyginami su kitų autorių skelbtais duomenimis, atradimais, įvertinami jų tapatumai ir skirtumai. Pateikiamos aiškios ir logiškos išvados, paremtos tyrimo rezultatais.

Literatūra. Literatūros sąraše cituojama lik publikuota mokslinė medžiaga. Cituojamų literatūros šaltinių turi būti ne daugiau kaip 25-30. Literatūros sąraše šaltiniai numeruojami ir vardijami abėcėlės tvarka pagal pirmojo autoriaus pavardę. Pirma vardijami šaltiniai lotyniškais rašmenimis, paskui — slaviškais.

Literatūros aprašo pavyzdžiai:

1. Jeukendrup, A. (2008). Carbohydrate feeding during exercise. European Journal of Sport Science, 8 (2), 77-56.

2. Skurvydas A., Majauskienė D. (2014). Sporto mokslo raidos ypatumai Lietuvos sporto universitete. Sporto mokslas, 3(77), 2-8.

3. Stonkus, S. (Red.) (2002). Sporto terminų žodynas (II leid.). Kaunas: LKKA.

4. Bompa T., Haff G. (2009) Periodization: theory and methodology of training (5th ed). Champaign, IL: Human Kinetics, 409 p.

Straipsnio tekstas turi būti surinktas kompiuteriu A4 lapo formatu „Times New Roman" šriftu, 12 pt, per du intervalus tarp eilučių. Puslapiai turi būti numeruojami viršutiniame dešiniame krašte, pradedant antraštiniu puslapiu, kuris pažymimas pirmuoju numeriu.

Skenuotų paveikslų pavadinimai pateikiami po paveikslais surinkti „ Microsoft Word" programa. Paveikslai žymimi eilės tvarka arabiškais skaitmenimis, pateikiami tik nespalvoti.

Kiekviena lentelė privalo turėti trumpą antraštę ir virš jos pažymėtą lentelės numerį. Visi paaiškinimai turi būti tekste arba trumpame priede, išspausdintame po lentele.

Paveikslai ir lentelės, padaryti „ Microsoft Exel" programa, neturi būti perkelti į programą „Microsoft Word", o pateikiami atskirai.

'Neatitinkantys reikalavimų ir netvarkingai parengti straipsniai bus grąžinami autoriams be įvertinimo.

Kviečiame visus bendradarbiauti „Sporto mokslo " žurnale, skelbti savo darbus.

 

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau pateikiamais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos nebus priimamos.

  1. Autorius garantuoja, kad pateiktas Kūrinys yra autoriaus (-ių) autorinis darbas, kuris niekur anksčiau nėra skelbtas
  2. Autorius (-iai) suteikia teisę be apribojimų Leidėjams skelbti straipsnį atviroje prieigoje.
  3. Žurnalui pateikiamas straipsnis yra parengtas Microsoft Word, OpenOffice, RTF ar WordPerfect dokumento formatu.
  4. Straipsnio tekste yra visos būtinos straipsnio dalys.
  5. Tekstas parengtas laikantis stilistinių ir bibliografinių rekomendacijų.
 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).